O Programu

Okvir za prikupljanje podataka u ribarstvu Europske unije uspostavljen je Uredbom (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (SL L 157, 20.6.2017.) te Uredbom Komisije (EZ) br. 665/2008 od 14. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano za zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 186, 15. 7. 2008.).

Nacionalni Plan prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske za 2020.-2021. godinu ustrojen je prema odredbama Višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje 2020.-2021. godine koji je donesen Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/909 оd 18. veljače 2019. o utvrđivanju popisa obveznih istraživanja i pragova za potrebe višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje podataka u sektorima ribarstva i akvakulture i upravljanje njima (SL L 145, 4.6.2019.) i Delegiranom odlukom Komisije (EU) 2019/910 оd 13. ožujka 2019. o utvrđivanju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje bioloških, okolišnih, tehničkih i socioekonomskih podataka u sektoru ribarstva i akvakulture te za upravljanje tim podacima (SL L 145, 4.6.2019.).

Više informacija dostupno je na službenoj web-stranici Europske komisije namijenjenoj prikupljanju podataka u ribarstvu.

ZAKONSKA OSNOVA

NACIONALNI PLAN RADA 2017-2019

Tekstualni dio Plana 2017-2019_EN_31.10.2018 Tablični dio Plana 2017-2019_EN_31.10.2018 PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 14.12.2018. o odobravanju plana rada Hrvatske za prikupljanje podataka u sektoru ribarstva i akvakulture za 2019. PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 19.12.2017. o odobravanju plana rada Hrvatske za prikupljanje podataka u sektoru ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2018. do 2019. PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 13.12.2016. o odobravanju plana rada koji je Hrvatska podnijela za prikupljanje podataka u sektoru ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2017. do 2019.

NACIONALNI PLAN RADA 2020-2021

Tekstualni dio Plana 2020-2021_EN_07.11.2019 Tablični dio Plana 2020-2021_EN_07.11.2019 Tekstualni dio Plana 2021_EN_03.11.2020 Tablični dio Plana 2021_EN_03.11.2020 PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 18.12.2020. o odobravanju plana rada Hrvatske za prikupljanje podataka u sektoru ribarstva i akvakulture za 2021. PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 19.12.2019. o odobravanju plana rada Hrvatske za prikupljanje podataka u sektoru ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2020. do 2021.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA

AR 2018 - Godišnje izvješće o provedbi programa u 2018 - tekstualni dio_EN_07.01.2020 AR 2018 - Godišnje izvješće o provedbi programa u 2018 - tablični dio_EN_07.01.2020 AR 2019 - Godišnje izvješće o provedbi programa u 2019 - tekstualni dio_EN_25.06.2020 AR 2019 - Godišnje izvješće o provedbi programa u 2019 - tablični dio_EN_25.06.2020