Novosti

Iskrcaj po grupama i vrstama morskih organizama u 2020. godini

Količina i vrijednost iskrcaja po grupama morskih organizama Ukupan iskrcaj u 2020. godini iznosio je 70 331 tonu, od čega je 64 028 tone ili 91,04% mala plava riba, 3 626 tona ili 5,16% bijela riba, 932 tone ili 1,33% glavonošci te 924 tone ili 1,31% rakovi. U procijenjenoj vrijednosti iskrcaja također dominira mala plava […]

Statistika ribarske flote po područnim jedinicama 2013.-2021. godine

Kapacitet i struktura ribarske flote prema segmentima flote dostupna je u Godišnjem izvještaju o floti, a u nastavku donosimo pregledne podatke o strukturi ribarske flote 2013.-2021. godine prema nadležnosti područnih jedinica. Podaci za 2021. godinu su preliminarni, a konačni podaci bit će dostupni sredinom prosinca 2022. godine. Dijagrami su interaktivni te je odabirom pojedinih područnih jedinica […]

Godišnji izvještaj o ribarskoj floti Republike Hrvatske za 2020. godinu

Godišnje izvješće Republike Hrvatske o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti za 2020. godinu dostavljeno je Europskoj komisiji sukladno čl. 22. Uredbe (EU) 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Izvješće se Europskoj komisiji dostavlja na engleskom jeziku te sadrži opis ribolovne flote Republike Hrvatske i analizu utjecaja ribolovne flote na resurse […]

Podaci o ribarstvu u 2018. godini

Državni zavod za statistiku objavio je u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, Upravom ribarstva, privremene statističke podatke o ribarstvu u 2018. godini.