O nama

Prikupljanje podataka u ribarstvu Republike Hrvatske provode dvije institucije sukladno odredbama Zajedničke ribarstvene politike Europske unije.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ministarstvo poljoprivrede nositelj je službene statistike u ribarstvu Republike Hrvatske te je tijelo odgovorno za prikupljanje, proizvodnju, obradu i diseminaciju statističkih podataka u ribarstvu Republike Hrvatske.

Uprava ribarstva sa sedam područnih jedinica u Puli, Rijeci, Senju, Zadru, Šibeniku, Splitu, Dubrovniku te centralnim uredom u Zagrebu prikuplja i obrađuje statističke podatke u ribarstvu, akvakulturi i riboprerađivačkoj industriji koji se pohranjuju u Geoinformacijskom sustavu ribarstva (GISR).

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Institut za oceanografiju i ribarstvo osnovan je 1930. godine kao prva nacionalna znanstveno-istraživačka institucija koja se bavi istraživanjem mora. Od samog utemeljenja znanstvena djelatnost Instituta je izrazito multidisciplinarna, budući da su njom obuhvaćena gotovo sva područja istraživanja mora. Institut provodi kompleksna istraživanja iz područja biološke, kemijske i fizičke oceanografije, sedimentologije, te ribarstvene biologije i marikulture.

Osnovno usmjerenje u radu Instituta predstavljaju temeljna znanstvena istraživanja, koja se najvećim dijelom provode kroz znanstvene projekte trajne istraživačke djelatnosti financirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Cilj ovih istraživanja je proširenje spoznaja o strukturi različitih biljnih i životinjskih populacija u Jadranu, kao i njihovom odnosu prema raznim abiotskim i biotskim čimbenicima važnim za uravnoteženost jadranskog ekosustava, te definiranje međuovisnosti obala–otvoreno more, kako bi se prepoznale moguće promjene nastale uslijed klimatskih i antropogenih čimbenika. Također se istražuju mehanizmi temeljnog djelovanja dinamike populacija, biologije i  ekologije morskih organizama, poglavito gospodarstveno najvažnijih ribljih vrsta i jestivih beskralježnjaka (rakovi i glavonošci), u cilju da se odredi biološki prihvatljiva razina njihova iskorištavanja.

Sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (NN 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19) Institut za oceanografiju i ribarstvo nadležna je institucija za prikupljanje bioloških podataka u okviru godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske, kao i monitoring potreban za procjenu učinaka svih ili pojedinih oblika ribolova na morski ekosustav.

Izvor: Institut za oceanografiju i ribarstvo