Izvješća

Statistika ribarske flote po područnim jedinicama 2013.-2021. godine

Kapacitet i struktura ribarske flote prema segmentima flote dostupna je u Godišnjem izvještaju o floti, a u nastavku donosimo pregledne podatke o strukturi ribarske flote 2013.-2021. godine prema nadležnosti područnih jedinica. Podaci za 2021. godinu su preliminarni, a konačni podaci bit će dostupni sredinom prosinca 2022. godine. Dijagrami su interaktivni te je odabirom pojedinih područnih jedinica […]

Godišnji izvještaj o ribarskoj floti Republike Hrvatske za 2020. godinu

Godišnje izvješće Republike Hrvatske o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti za 2020. godinu dostavljeno je Europskoj komisiji sukladno čl. 22. Uredbe (EU) 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Izvješće se Europskoj komisiji dostavlja na engleskom jeziku te sadrži opis ribolovne flote Republike Hrvatske i analizu utjecaja ribolovne flote na resurse […]