Godišnji izvještaj o ribarskoj floti Republike Hrvatske za 2021. godinu

U 2021. godini ribarska flota Republike Hrvatske sastojala se od 7757 plovila od kojih je 6235 plovila bilo aktivno.  Kapacitet flote (tonaža i snaga motora) ostao je stabilan u odnosu na 2020. godinu. Većinu flote (56,5%) činila su plovila manja od 6 metara te plovila između 6 i 12 metara dužine (36,5%). Samo 549 plovila (ili 7,1%) duže je od 12 metara, uključujući 337 plovila dužine između 12 i 18 metara, 103 plovila dužine između 18 i 24 metra te 109 plovila dužine između 24 i 40 metara.

Godišnje izvješće Republike Hrvatske o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti za 2021. godinu dostavljeno je Europskoj komisiji sukladno čl. 22. Uredbe (EU) 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkoj ribarstvenoj politici.

Izvješće se Europskoj komisiji dostavlja na engleskom jeziku te sadrži opis ribarske flote Republike Hrvatske i analizu utjecaja ribarske flote na resurse s akcijskim planom za segmente flote koji nisu u ravnoteži.

 

CROATIA_Fleet report for 2021