Podaci Informacijskog sustava ribarstva

Podaci o kapacitetu flote, ribolovnom naporu, ulovu, iskrcaju, potrošnji goriva te transportu i prvoj prodaji prikupljeni putem papirnate ili e-dokumentacije Informacijskog sustava ribarstva.

Registar flote i povlastice / odobrenja

Zakonske odredbe

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike hrvatske (NN 5/2019)
Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica (NN 116/2017, 29/2018, 75/2018, 38/2019)
Pravilnik o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu (NN 34/2019)
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (NN 102/2017, 74/2018, 20/2019)
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (NN 105/2017, 37/2018, 20/2019)
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom (NN 30/2018, 49/2018, 62/2018, 78/2018, 87/2018)
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama (NN 30/2018, 49/2018, 78/2018, 54/2019)
Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (NN 46/2019)
Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote kvote (NN 20/2019, 77/2019) Pravilnik o malom obalnom ribolovu (NN 17/2018)

Vrste podataka

Registar flote
Kapacitet ribarskih plovila izražen u tonaži (GT)
Kapacitet ribarskog plovila izražen u snazi (kW)
Aktivna plovila
Plovila po segmentu flote
Plovila po PJ
Plovila po županijama
Autorizirana plovila

Povlastica
Vlasnik plovila
Ovlaštenik povlastice
Podaci o plovilu
Ribolovni alat
Ribolovne zone
Odobrenje
Podaci o plovilu
Ribolovni alat
Ribolovne zone

Korištenje podataka

Izvještaji prema Europskoj komisiji i ICCAT-u Godišnji ulov plavoperajne tune po plovilima
Popis plovila za ulov tune-plivaričari i udičari
Popis Ostalih plovila (pomoćnih plovila) za tunolov
Popis plovila koja sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj radnji u ulovu ukupne kvote za plavoperajnu tunu
Popis prekrcajnih luka za plavoperajnu tunu
Popis iskrcajnih luka za plavoperajnu tunu
Popis plovila koja ciljaju igluna
Popis autoriziranih luka za igluna FAO-GFCM
Registar ribarske flote-plovila ≥ od 15 metara i plovila < 15 metara i autorizirana plovila za Pridnenu povlačnu mrežu-koću)
Autorizirana plovila za ulov male plave ribe
Statistički izvještaj ribarske flote prema tipu plovila

Poveznice

Dokumentacija o ulovu

Zakonske odredbe

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (NN br. 38/18, 48/18 – ispravak i 64/18)

Dokumentacija

Očevidnik o ulovu
Izvješće o ulovu
Izvješće o ulovu za mali obalni ribolov

Vrste podataka

Očevidnik o ulovu
Podaci o ribarskom plovilu (plovilima) i datumima izlaska u ribolov
Podaci o ribolovnom alatu
Podaci o ribolovu/ribolovnoj operaciji
Podaci o ulovu Iskrcajna/prekrcajna deklaracija
Izvješće o ulovu/Izvješće o ulovu za MOR Podaci o ribarskom plovilu
Podaci o ribolovnom naporu
Podaci o ulovu, odbačenom ulovu i iskrcaju ribe i drugih morskih organizama

Korištenje podataka

Godišnji izvještaj o morskom ribarstvu (DZS)
Tromjesečni izvještaj o morskom ribarstvu (DZS)
Godišnji izvještaj o ulovu po ribolovnom području (Eurostat)
Godišnji izvještaj o iskrcaju proizvoda ribarstva (Eurostat)
Godišnji statistički izvještaj o ulovu ribe, rakova, mekušaca i dr., po vrstama i većim ribolovnim područjima (FAO)
Godišnji statistički izvještaj o ulovu školjkaša, koralja i spužvi, po vrstama i većim ribolovnim područjima (FAO)

Poveznice

Prodaja i transport

Zakonske odredbe

Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama, NN 154/2008
Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca
Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta, NN 140/215

Dokumentacija

Prodajni list
Transportni dokument

Vrste podataka

Prodajni list
Mjesto kupnje
Vrijeme Kupnje
Vrsta
Količina
Vrijednost
Prezentacija i prezervacija
Odredište
Plovilo
Transportni dokument

Korištenje podataka

Izračun prosječnih cijena u prvokupu ribe te pokazatelji vezani uz količine i vrijednost vrsta morskih organizama.
Godišnji ekonomski izvještaj o ribolovnoj floti EUMOFA – The EU Fish Market GFCM

Poveznice

Akvakultura

Zakonske odredbe

Zakon o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/17 i 111/18)Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (“Narodne novine “, broj 13/19)

Dokumentacija

1) Očevidnik za:

– mrijestilište
– morsku ribu (osim tuna)
– školjkaše
– tune
– hladnovodne vrste
– toplovodne vrste

2) Očevidnik za OPG
3) Izvještaj o broju zaposlenih

Obveznici dostave podataka pod toč. 1) i 3) su sve pravne i fizičke osobe nositelji dozvola za akvakulturu, a podataka pod toč. 2) sve fizičke osobe nositelji odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Podaci se prikupljaju na nivou dozvole za akvakulturu/odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture na OPG-u, na godišnjoj razini putem izravnog unosa u elektroničku bazu podataka Ministarstva poljoprivrede, najkasnije do 31.03. za prethodnu kalendarsku godinu.

Vrste podataka
1) za bijelu morsku ribu i slatkovodnu ribu odvojeno po vrstama:
-uzgojna tehnologija
– uzgojni volumen (za bijelu morsku ribu i hladnovodne vrste)
– uzgojna površina (za hladnovodne i toplovodne vrste)
– broj kaveza/recirkulacijskih bazena (kom) – proizvodnja ikre  (kom)
– proizvodnja mlađi  (kom)
– godišnjim gubici (mortalitet, bijeg ostalo)
– prodaja prema zemlji odredištu u kilogramima i komadima te odgovarajuća vrijednost u nacionalnoj valuti
– količina nasađene ribe-odvojeno po porijeklu i razvojnom stadiju nasađene ribe
2) za tunu:
-prodaja prema zemlji odredištu u kilogramima te odgovarajuća vrijednost u nacionalnoj valuti
– godišnji gubici (mortalitet, bijeg)
3) za školjkaše odvojeno po vrstama:
– uzgojna tehnologija
– duljina proizvodnih instalacija
– prodaja prema zemlji odredištu u kilogramima ili komadima te odgovarajuća vrijednost u nacionalnoj valuti
– gubici
-nedovršena proizvodnja

Napomena: proizvodnja znači rezultat akvakulture pri prvoj prodaji što znači da isključuje neprodanu ribu (proizvodnju u tijeku) te ribu koja je prodana u svrhu daljnjeg uzgoja tj. koja nije namjenjena ljudskoj konzumaciji. Količina se odnosi na ekvivalent žive mase.

Korištenje podataka

1) Državni zavod za statistiku (DZS):
-podaci o prodaji ribe i školjkaša iz uzgoja (po vrstama): količina u kg, vrijednost u kn, prosječna cijena u kn/kg.
– podaci o  proizvodnji mlađi po vrstama(kom)
– površina šaranskih i pastrvskih ribnjaka u eksploataciji
2) FAO, GFCM (SIPAM), EUROSTAT:
– proizvodnja po vrstama odvojeno prema uzgojnom mediju i tehnologiji uzgoja
-prosječna cijena po vrstama (u nacionalnoj valuti)
-proizvodnja mlađi po vrstama (kom)
-broj stalno i sezonski zaposlenih u akvakulturi (po spolu)
– ukupni broj kaveza za uzgoj morske ribe
uzgojni volumen kaveza u mᶟ
– ukupna duljina uzgojnih linija za uzgoj školjkaša
– broj toplovodnih ribnjaka te njihova proizvodna površina u ha
– broj pastrvskih ribogojilišta te njihov ukupni uzgojni volumen u m³
– količina nasađene ribe porijeklom iz divljine

Poveznice:

Potrošnja goriva u ribarstvu:

Zakonske odredbe:

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu, NN 1/2019

Dokumentacija:

Kontrola potrošnje plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi nakon preuzimanja kartice goriva, provodi se osobito putem: 1. kartice goriva i 2. evidencije o kupcima plavog dizela koji gorivo nabavljaju radi daljnje prodaje. Za kontrolu potrošnje plavog dizela nadležna je Financijska agencija (FINA). Uprava ribarstva preuzima podatke po plovilu na godišnjoj razini u svrhu statističkog izvještavanja.

Vrste podataka:

Godišnja potrošnja plavog dizela na razini plovila i višim razinama agregacije vezanima uz podatke o plovilu. Procjena godišnje potrošnje benzina na razini segmenta ribolovne flote.

Korištenje podataka:

Godišnji ekonomski izvještaj o ribolovnoj floti

Poveznice: