Socioekonomski podaci

Ekonomski pokazatelji i zaposleni u ribolovnoj floti, akvakulturi i riboprerađivačkoj industriji prikupljeni na godišnjoj razini stratificiranim nasumičnim uzorkovanjem putem poziva na dostavu podataka.

Sukladno utvrđenim pravilima o prikupljanju i upotrebi bioloških, okolišnih, tehničkih i socioekonomskih podataka Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća, Višegodišnjem programu Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture te Nacionalnom planu prikupljanja podataka u ribarstvu, Uprava ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede provodi godišnje prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u ribolovnoj floti, akvakulturi i riboprerađivačkoj industriji.
Višegodišnji program Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2017. do 2019. godine donesen je kako bi države članice odredile i planirale svoje aktivnosti prikupljanja podataka u nacionalnim planovima rada. U prilogu Provedbene odluke Komisije u pet su poglavlja propisane definicije, metode prikupljanja podataka, zahtjevi u pogledu podataka, istraživanja na moru te pragovi.

U poglavlju III. propisani su zahtjevi u pogledu podataka, a obuhvaćaju:

  • Skupove podataka
  • Biološke podatke o stokovima koji su ulovljeni u gospodarskom ribolovu Unije u vodama Unije i izvan voda Unije te u rekreacijskom ribolovu u vodama Unije
  • Detaljne podatke o aktivnostima ribarskih plovila Unije u vodama Unije i izvan voda Unije
  • Socijalne i ekonomske podatke o ribarstvu za potrebe procjenjivanja socijalne i ekonomske uspješnosti sektora ribarstva Unije (ekonomske i socijalne varijable)
  • Socijalne, ekonomske i okolišne podatke o morskoj akvakulturi te neobavezno o slatkovodnoj akvakulturi za potrebe procjenjivanja socijalno-ekonomske uspješnosti i okolišne učinkovitosti sektora akvakulture Unije (socijalne i ekonomske varijable)

Obveza dostave gore navedenih podataka propisana je Zakonom o morskom ribarstvu i jednako se odnosi na sudionike u gospodarskom, kao i u malom obalnom ribolovu te na ovlaštenike povlastice odnosno važeće dozvole za akvakulturu u referentnoj godini kao i na sudionike u riboprerađivačkoj industriji.

Podaci prikupljeni od ovlaštenika, proizašli iz knjigovodstvene dokumentacije ili procjene ovlaštenika povlastice/vlasnika plovila koriste se, sažeto, na sljedeći način:

Prikupljeni podaci za potrebe izvještavanja grupiraju se prema segmentu flote (kombinacija glavnog korištenog alata te dužine plovila), segmentu akvakulture (prema glavnoj tehnici uzgoja koju primjenjuju) i segmentu riboprerađivačke industrije (glavna djelatnost i veličina poduzeća). Pojedinačni podaci o ispitaniku i ovlašteniku te plovilu se ne prikazuju. Iz grupiranih podataka izrađuju se godišnji izvještaji za dostavu krajnjim korisnicima podataka (Europska komisija, Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) itd.). U slučaju nepotpunih ili nedovoljno kvalitetnih podataka za pojedini segment, formira se procjena temeljem dostupnih administrativnih podataka te podataka iz Informacijskog sustava ribarstva.

Izvještaj o ribolovnoj floti sadrži posebni dio gdje se u odnos postavljaju gospodarski i tehnički pokazatelji prikupljeni od ovlaštenika te biološki podaci o stanju ribljeg fonda prikupljeni od strane znanstvenih institucija. Ovisno o ravnoteži između tehničkih, gospodarskih i bioloških pokazatelja za pojedini segment flote, planiraju se naredne mjere i raspodjela sredstava u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Osim što je primarno zakonska obveza, dostava potpunih i kvalitetnih podataka omogućuje u konačnici preciznije prepoznavanje potreba sektora, kako bi se mjere Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo što učinkovitije usmjerile prema održivosti sustava u sve tri sastavnice – društvenoj, gospodarskoj i biološkoj. Ujedno, dostava podataka je i prilika za komunikaciju te povratnu informaciju o učinku dosad provedenih mjera i putokaz za daljnje razvijanje strategije u ribarstvu.