Tonaža ribarske flote po područnim jedinicama 2013.-2019. godine