Godišnji izvještaj o morskom ribarstvu – preliminarni podaci za 2023. godinu

Ribari koji obavljaju gospodarski i mali obalni ribolov

Broj ribara koji imaju povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i malog obalnog ribolova na 31.12.2023. godine je manji za ukupno 44, tj. za 0,7%.

Ribarska plovila

Na dan 31.12.2023. u ribarskoj floti Republike Hrvatske bilo je 7.325 ribarskih plovila u gospodarskom ribolovu i malom obalnom ribolovu na moru. U odnosu na 2022. godinu, ribarska flota ukupno je manja za 162 plovila, tj. za 2,2%., dok je ukupna snaga plovila (kW) umanjena za 0,8%, a ukupna veličina plovila (BT) za 1,7%.

Ribarske mreže

Prikazane su ribarske mreže prema vrstama i izdanim odobrenjima za gospodarski ribolov na moru. Najznačajniji ribolovni alati po količini i vrijednosti iskrcaja su pridnena povlačna mreža koća čiji broj u 2023. godini iznosi 346 i plivarica srdelara kojih je bilo 166 u 2023. godini. Najveći brojčani udio predstavljaju mreže stajačice čiji broj se nije znatno mijenjao u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu.

Iskrcaj morskih organizama

Prikazane količine iskrcaja obuhvaćaju sve komercijalno značajne vrste za morski ribolov na moru. Ukupan iskrcaj u 2023. godini iznosio je 55.187.846 kg dok je 2022. godine iskrcano 62.661.220 kg. Na smanjenje iskrcaja u 2023. godini (-11,9%) najviše je utjecao manji iskrcaj male plave ribe te je kod male plave ribe zabilježen iskrcaj od 49 tisuća tona dok je u 2022. godini iskrcano 56 tisuća tona. Navedeno smanjenje iskrcaja male plave ribe je očekivano jer se provode restriktivne mjere upravljanja morskim resursima za uspostavu održivog ribolova u tom segmentu. Udio iskrcaja male plave ribe u ukupnom iskrcaju i dalje je najznačajniji segment hrvatskog ribarstva te iznosi 88,7%. Gospodarski najznačajnija vrsta – srdela u ukupnom iskrcaju ima udio od 57,1%. Za 4,2% je povećan iskrcaj plavoperajne tune što je rezultat učinkovitijeg iskorištenja kvote ulova za ribare udičare.

Iskrcaj (kg) po grupama morskih organizama u 2022. i 2023. godini (preliminarni podaci) 

Prva prodaja morskih organizama

Što se tiče vrijednosti u prvoj prodaji, ukupno je vidljivo smanjenje vrijednosti u odnosu na 2022. godinu za 3,8%, no budući da je količina iskrcaja manja za ukupno 11,9% u biti bilježimo povećanje vrijednosti prodaje proizvoda ribarstva. Pad vrijednosti koji je posljedica smanjenja iskrcaja male plave ribe nije utjecao na prosječne cijene tih proizvoda koje su ostale na sličnim razinama kao i u 2022. godini. Općenito je došlo do rasta prosječnih cijena kod većine proizvoda ribarstva uslijed smanjenja ponude i povećanja potražnje.

Kada se promatra vrijednost prve prodaje po grupama morskih organizama, kod bijele ribe vidljiv je rast vrijednosti prve prodaje za 6% dok je količina gotovo ista kao u 2022. godini. U grupi morskih organizama – glavonošci količine su približno iste dok je vrijednost u 2023. godini za 13,1% veća od vrijednosti iz 2022. godine. Uz navedeno vidljivo je povećanje vrijednosti prve prodaje za rakove (+10%) i veliku plavu ribu (+6,7%).

Prva prodaja po grupama morskih organizama u količinama (kg) u 2022. i 2023. godini (preliminarni podaci)  

Prva prodaja po grupama morskih organizama u vrijednosti (EUR) u 2022. i 2023. godini (preliminarni podaci)