Iskrcaj po grupama i vrstama morskih organizama u 2020. godini

Količina i vrijednost iskrcaja po grupama morskih organizama

Ukupan iskrcaj u 2020. godini iznosio je 70 331 tonu, od čega je 64 028 tone ili 91,04% mala plava riba, 3 626 tona ili 5,16% bijela riba, 932 tone ili 1,33% glavonošci te 924 tone ili 1,31% rakovi.

U procijenjenoj vrijednosti iskrcaja također dominira mala plava riba s 53,76% ukupne ostvarene vrijednosti prodaje proizvoda ribarstva (32,82 mil. EUR), dok je prodajom bijele ribe realizirano 14,4 mil. EUR ili 23,58% ukupne vrijednosti prodaje proizvoda ribarstva. Vrijednost prodaje rakova u 2018. godini iznosila je 5,09 mil. EUR ili 8,34% ukupne ostvarene vrijednosti prodaje proizvoda ribarstva.

Količina i vrijednost iskrcaja po vrstama morskih organizama

Mala plava riba

U ukupnom iskrcaju male plave ribe, 50133,51 tona ili 78,3% količine čini srdela, 9781,24 tone ili 15,28% inćun, šaruni i plavica čine 3720,88 tone (5,81%).

Srdela čini i 67,03% vrijednosti prodaje male plave ribe, odnosno 22,17 mil. EUR, dok je vrijednost prodaje inćuna 9,22 mil. EUR, odnosno 27,87% ukupne vrijednosti prodaje male plave ribe. Od ostalih vrsta male plave ribe zabilježeno je 311 tona srdele goleme, 46 tona skuše, 33 tone papaline te oko 2 tone iglice ukupne vrijednosti 164 tis. EUR.

Bijela riba

Prema iskrcanoj količini, najznačajnije vrste bijele ribe su oslić (1202 t, 33,15%) i trlja blatarica (762 t, 21,03%), a u mnogo manjem udjelu slijede list (214 t, 5,9%) komarča (131 t, 3,63%), kokoti (114 t, 3,215%), grdobina (110 t, 3,04%) pišmolj (106 t, 2,93%). Između 50 i 100 tona ulova zabilježeno je pojedinačno za vrste cipli, gira oblica, bukva, arbun, patarače i kovač, između 10 i 50 tona pojedinačno za vrste škrpina, salpa, pauci, škrpun, ugor, ušata, trlja kamenjarka, ugotica, zubatac, tabinje, fratar, lubin, šarag i romb . Za preostale vrste zabilježeno je manje od 10 tona ulova pojedinačno (pagar, kantar, pic, iverci, bežmek, gavun oliga, škaram, batoglavac, hama, modraš, murina, špar, gira oštrulja, gavun obični, ovčica, strijelka, okan, zubatac, kajac, lumbrak, lampuga, kavala, koraf, jegulja, kirnje, vrana, pirka, kalifornijska pastrva).

Najveća vrijednost u prvoj prodaji ostvarena je u prvoj prodaji oslića (3,88 mil. EUR, 34,12%), lista (1,48 mil. EUR, 13,12%) te trlje blatarice (1,11 mil. EUR, 9,81%).  Prodajom kokota i kovača ostvareno je 763,20 (6,71%), odnosno 731 tis. EUR (6,43%), prodajom grdobine 606,35 tis. EUR ili 5,33% te prodajom komarče 534,67 tis. EUR ili 4,7%. Od 100 do 500 tis. EUR prodaje ostvareno je za vrste: škrpina, patarače, zubatac, pišmolj, arbun, romb i gira oblica. Između 50 i 100 tis. EUR vrijednosti prodaje ostvareno je za vrste cipli, pagar, salpa, trlja kamenjarka, bukva, fratar, pauci, škrpun, ušata i lubin. Između 10 i 50 tis. EUR za vrste pic, iverci, ugor, tabinje, ugotica, šarag, gavun oliga, kantar, zubatac i bežmek. Za preostale vrste ostvareno je manje od 10 tis. EUR prve prodaje u 2020. godini. (škaram, hama, ovčica, batoglavac, koraf, kavala, gavun obični, modraš, gira oštrulja, strijelka, kirnje, jegulja, okan, špar, lampuga, murina, kanjac, vrana, lumbrak, kalifornijska pastrva, pirka)

Rakovi

Komercijalno najznačajnije vrste rakova su kozica i škamp s više od 97% ukupne količine iskrcaja u skupini rakova.

Od ukupne vrijednosti prodaje rakova, gotovo 96% čini prodaja škampa i kozice (2,47 mil. EUR, odnosno 1,72 mil. EUR), dok je prvom prodajom ostalih vrsta (jastog, hlap, rakovica, kanoća, ostali rakovi, zezavac) ostvareno ukupno 186,16 tis. EUR.

Glavonošci

Muzgavac (muzgavac, muzgavac crni, muzgavac bijeli) je najznačajnija komercijalna vrsta u skupini glavonožaca s 315 tona iskrcaja u 2020. godini (34%), a slijede ga lignjuni i hobotnica s između 150 i 200 tona iskrcaja te lignja i sipa s između 100 i 150 tona iskrcaja.

Prema vrijednosti prve prodaje također prednjači muzgavac s 1,2 mil. EUR (31%), prodajom lignje ostvareno je 890 tis. EUR (27%), hobotnicom 666 tis. EUR (20%), sipom 353 tis. EUR (11%), lignjunima 317 tis. EUR (10%) te sipicama 36 tis. EUR (1%).

Školjkaši

Najznačajnije vrste u ulovu školjkaša u 2020. godini su prnjavica, jakovljeva kapica i dagnja s ukupno 124 tone iskrcaja, a u 90% iskrcaja ulaze još dagnja, kunjka i kamenica s ukupno 57 tona iskrcaja

Najveća vrijednost ostvarena je prvom prodajom prnjavice (266 tis. EUR), zatim jakovljeve kapice (239 tis. EUR), kunjke (49 tis. EUR) te kamenice (30 tis. EUR). U 90% ukupne vrijednosti ulaze još skupina ostali školjkaši s prodanom vrijednosti od 26 tis. EUR, a zbirni udio ostalih pojedinačnih vrsta je manji od 10%.

Velika plava riba

Tuna čini 36% ukupne količine iskrcaja velike plave ribe (72,62 t) u 2020. godini, a s količinama između 20 i 50 tona slijede palamida, luc i iglun. Iskrcano je između 10 i 20 tona gofa i rumbaca, a u znatno manjim količinama iskrcani su lica, tuna albakore i iglan.

U 2020. godini ostvareno je ukupno 1,04 mil EUR u prvoj prodaji velike plave ribe, od čega je 58% plavoperajna tuna (567 tis. EUR), a prodaja igluna čini 18% (174 tis. EUR). U 90% vrijednosti iskrcaja ulazi još gof s 120 tis. EUR (7%).

Hrskavična riba

U skupini hrskavičnih riba najznačajniji je iskrcaj pasa (pas ostale vrste, mekuš, modrulj)  sa 125 tona ili 48%, potom raže (raže, raža kamenica, raža modropjega) s oko 109 tona iskrcaja (42%), iskrcaj pasa (pas ostale vrste, mekuš, modrulj) iznosio je 125 tona. Iskrcaj ostalih vrsta iznosio je 24 tone ili 9%.

Najveću vrijednost prodaje ukupno ostvarena je prodajom pasa (pas ostale vrste, mekuš, modrulj), a iznosila je 438 tis. EUR (61%). Prodajom raža ostvarena je vrijednost od 250 tis. EUR (35%). Prodajom ostalih vrsta hrskavičnih riba ostvarena je vrijednost od 25 tis. EUR.

Ostali morski organizmi

Najznačajnija vrsta su ježinci s 148 tona iskrcaja u 2020. godini, dok spužve bilježe između 27 tona iskrcaja. Ježinci i spužve zajedno čine 94% količine iskrcaja ostalih morskih organizama. Ostali organizmi u ovoj kategoriji su volci, puževi, morski crvi, koralji i trpovi.

Prodajom ježinca ježinca hridinskog ostvareno je 346tis. EUR prve prodaje, a prodajom ostalih morskih organizama ukupno 18 tis. EUR.

Prosječne cijene

Prikazane su godišnje cijene u kunama za komercijalne vrste s iskrcajem većim od 100 tona u 2020. godini od 2013.-2020. godine. Izračun prosječne cijene temelji se na cijenama iz prodajnih listova, odnosno iz prvokupa ribe.

Za pregledniji prikaz, klikom na naziv pojedine vrste na legendi dijagrama moguće je uključiti ili isključiti prikaz vrsta na dijagramu.

Trendovi

U promatranom razdoblju najmanja je količina iskrcaja zabilježen u 2019. godini (63 349 tona), a najveći iskrcaj je zabilježen 2014. godine, 79 421 tonu.

Ukupna količina iskrcaja u 2020. godini nadmašila je 2019. godinu za 11% čime se promijenio trend pada količine iskrcaja koji traje od 2013. godine.

Vrijednost prodaje u promatranom razdoblju kretala se između 50 i 54 mil. EUR. Najveća vrijednost prodaje  ostvarena je 2020. godine. 54,85 mil. EUR, a najmanja 2017. godine, 50,17 mil. EUR.

Vrijednost prodaje, u odnosu na količinu, usprkos varijabilnostima, od 2016. ukupno pokazuje trend rasta.

Obzirom da mala plava riba u promatranom razdoblju čini 90-91% iskrcaja, iskrcaj morskih organizama po grupama 2013.-2020. godine (9-10% ukupnog iskrcaja) promatran je bez male plave ribe. Bijela riba ukupno bilježi pad količine iskrcaja u promatranom razdoblju, kao i školjkaši i glavonošci. Stabilnu količinu iskrcaja bilježe hrskavična te velika plava riba, a rakovi i ostali organizmi bilježe porast s većim značajem u porastu rakova radi ukupne količine i vrijednosti prodaje.

Dijagram prikazuje vrijednost prodaje po grupama organizama od 2013. do 2020. godine. Klikom na naziv stavke u legendi dijagrama moguće je aktivirati ili deaktivirati prikaz pojedine grupe morskih organizama. Bijela riba, glavonošci i ostali organizmi bilježe trend porasta vrijednosti prodaje, a rakovi i školjkaši značajniji pad vrijednosti prodaje. Hrskavična riba i velika plava riba zadržavaju stabilne vrijednosti prodaje u promatranom razdoblju.

Nakon razdoblja kontinuiranog pada iskrcane količine male plave ribe godine 2014.-2019. godine, iskrcaj male plave ribe porastao je na 64 tis. t. u 2020. godini, a čime je i vrijednost iskrcaja porasla s 28,6 mil. EUR u 2019. na 33,1 mil. EUR u 2020.