Iskrcaj po grupama i vrstama morskih organizama u 2018. godini

Količina i vrijednost iskrcaja po grupama morskih organizama

Ukupan iskrcaj u 2018. godini iznosio je 69 401 tonu, od čega je 62 973 tone ili 90,74% mala plava riba, 3 497 tona ili 5,04% bijela riba te 1 178 tona ili 1,70% rakovi.

U ukupnoj vrijednosti također dominira mala plava riba s 59,3%  ukupne ostvarene vrijednosti prodaje proizvoda ribarstva (32 mil. EUR), dok je prodajom bijele ribe realizirano 10,9 mil. EUR ili 20,32% ukupne vrijednosti prodaje proizvoda ribarstva. Vrijednost prodaje rakova u 2018. godini iznosila je 5,3 mil. EUR ili 9,8% ukupne ostvarene vrijednosti prodaje proizvoda ribarstva.

Količina i vrijednost iskrcaja po vrstama morskih organizama

Mala plava riba

U ukupnom iskrcaju male plave ribe, 46267,11 tona ili 73,5% količine čini srdela, 13250,82 tone ili 21% inćun, šaruni i plavica čine 3269,74 tone (5%).

Srdela čini i 60,5% vrijednosti prodaje male plave ribe, odnosno 19,4 mil. EUR, dok je vrijednost prodaje inćuna 11,2 mil. EUR, odnosno 35,1% ukupne vrijednosti prodaje male plave ribe. Od ostalih vrsta male plave ribe zabilježeno je po između 50 i 100 tona srdele goleme, papaline i skuše te oko 2 tone iglice ukupne vrijednosti 143 tis. EUR.

Bijela riba

Prema iskrcanoj količini, najznačajnije vrste bijele ribe su oslić (992 t, 28,36%) i trlja blatarica (842 t, 24,08%), a u mnogo manjem udjelu slijede list (216 t, 6,19%) komarča (134 t, 3,83%), kokoti (115 t, 3,29%), pišmolj (11 t, 3,18%) bukva (104 t, 2,98%), cipli (104 t, 2,98%). Između 50 i 100 tona ulova zabilježeno je pojedinačno za vrste gira oblica, grdobina, arbun, salpa, između 10 i 50 tona pojedinačno za vrste ušata, patarače, ugor, škrpina, tabinje, škrpun, pauci, kovač, ugotica, trlja kamenjarka, zubatac, miješana bijela riba, fratar i romb. Za preostale vrste zabilježeno je manje od 10 tona ulova pojedinačno (lubin, gavun oliga, kantar, šarag, pic, pagar, gavun obični, iverci, bežmek, škaram, odraš, murina, batoglavac, občica, strijelka, gira oštrulja, špar, lampuga, zubatac krunaš, kanjac, okan, jegulja, kavala, vrana, lubrak, repaš zmijičnjak, pirka, koraf).

Najveća vrijednost u prvoj prodaji ostvarena je u prvoj prodaji oslića (3,5 mil EUR), lista (1,56 mil. EUR) te trlje blatarice (1,49 mil. EUR).  Prodajom kokota i komarče ostvareno je 579,77, odnosno 462,77 tis. EUR, a od 100 do 500 tis. EUR prodaje ostvareno je za vrste: kovač, grdobine, škrpina, zubatac, romb, patarače, pišmolj, cipli te arbun. Između 50 i 100 tis. EUR vrijednosti prodaje ostvareno je za vrste trlja kamenjarka, gira oblica, salpa, pagar, fratar, bukva, lubin, pauci i škrpun, između 10 i 50 tis. EUR za ušate, ugora, tabinje, iverke, goticu, pica, šaraga, gavuna oligu, kantara, gavuna običnog, zubatca krunaša te bežmeka, za preostale vrste ostvareno je manje od 10 tis. EUR prve prodaje u 2018. godini. (škaram, ovčica, strijelka, kavala, lampuga, batoglavac, modraš, kirje, jegulja, gira oštrulja, špar, okan, vrana, murina, kanjac, hama, koraf, pirka)

Rakovi

Komercijalno najznačajnije vrste rakova su kozica i škamp sa 97% ukupne količine iskrcaja u skupini rakova.

Od ukupne vrijednosti prodaje rakova, gotovo 95% čini prodaja škampa i kozice (2,67 mil EUR, odnosno 2,33 mil EUR), dok je prvom prodajom ostalih vrsta (jastog, hlap, rakovica, kanoća, zezavac) ostvareno ukupno 276,58 tis. EUR.

Glavonošci

Muzgavac je najznačajnija komercijalna vrsta u skupini glavonožaca s 322 tone iskrcaja u 2018. godini, a slijede ga lignjuni i hobotnica s između 100 i 150 tona iskrcaja te lignja i sipa s između 50 i 100 tona iskrcaja.

Prema vrijednosti prve prodaje također prednjači muzgavac s 919 tis. EUR, dok ostale vrste ostvaruju između 100 i 500 tis. EUR vrijednosti prve prodaje u 2018.

Školjkaši

Najznačajnije vrste u ulovu školjkaša su kamenica i prnjavica, dok su preostale vrste zastupljene u znatno manjem udjelu.

Najveća vrijednost ostvarena je prvom prodajom prnjavice (524,34 tis. EUR), zatim jakovljeve kapice (308,93 tis. EUR), kamenice (250,51 tis. EUR) te rumenke (116,2 tis. EUR). Između 50 i 100 tis. EUR ostvareno je u prvoj prodaji za vrste kapice (96,6 tis. EUR), ostali školjkaši (87,68 tis. EUR), dagnja (75 tis. EUR) i kunjka (67 tis. EUR). Udio preostalih školjkaša u prvoj prodaji je zanemariv.

Velika plava riba

Tuna čini 27% ukupne količine iskrcaja velike plave ribe (58,96 t), a s količinama između 20 i 50 tona slijede luc, rumbac, palamida, iglun i gof.

U 2018. godini ostvareno je ukupno 1,04 mil EUR u prvoj prodaji velike plave ribe, od čega je gotovo polovica plavoperajna tuna (497,7 tis. EUR), a četvrtinu čini prodaja igluna (256,49 tis. EUR). Preostali dio u većem udjelu čini gof, te palamida, luc i rumbac.

Hrskavična riba

U skupini hrskavičnih riba najznačajnije su raže (raže, raža kamenica, raža modropjega) s oko 92 tone ulova, ulov pasa (pas ostale vrste, mekuš, modrulj) iznosio je 86,24 tone. Iskrcaj ostalih vrsta zabilježen je u zanemarivoj količini.

Najveću vrijednost prodaje ukupno ostvarena je prodajom pasa (pas ostale vrste, mekuš, modrulj), a iznosila je 300,24 tis. EUR. Prodajom raža ostvarena je vrijednost od 227,28 tis. EUR.

Ostali morski organizmi

Najznačajnija vrsta su ježinci s 142 tone iskrcaja u 2018. godini, dok spužve i volci bilježe između 10 i 50 tona iskrcaja.

Prodajom ježinca ježinca hridinskog ostvareno je 229 tis. EUR prve prodaje, a prodajom ostalih morskih organizama ukupno 55,47 tis. EUR.

Prosječne cijene

Prikazane su godišnje cijene u kunama za komercijalne vrste s iskrcajem većim od 100 tona u 2018. godini od 2012.-2018. godine. Izračun prosječne cijene temelji se na cijenama iz prodajnih listova, odnosno iz prvokupa ribe.

Klikom na naziv pojedine vrste na legendi dijagrama moguće je uključiti ili isključiti prikaz na dijagramu.

Trendovi

Ukupan iskrcaj 2012.-2018. godine stabilan je s 1-1,5% varijacije u odnosu na prethodnu, odnosno u odnosu na 2012. godinu.

U promatranom razdoblju najmanja je količina iskrcaja zabilježen u prvoj godini promatranog razdoblja (2012. 63 155 tona), a najveći iskrcaj je zabilježen 2014. godine, 79 421 tonu.

Vrijednost prodaje kontinuirano raste od 2012. do 2015. godine, u 2016. i 2017. opada, a potom ponovno dostiže vrijednosti iz 2015. godine.

Obzirom da mala plava riba u promatranom razdoblju čini 90-91% iskrcaja, iskrcaj morskih organizama po grupama 2012.-2018. godine (9-10% ukupnog iskrcaja) promatran je bez male plave ribe. Bijela riba ukupno bilježi pad količine iskrcaja u promatranom razdoblju, kao i školjkaši i glavonošci. Stabilnu količinu iskrcaja bilježe hrskavična te velika plava riba, a rakovi i ostali organizmi bilježe porast s većim značajem u porastu rakova radi ukupne količine i vrijednosti prodaje.

Dijagram prikazuje vrijednost prodaje po grupama organizama od 2012. do 2018. godine. Klikom na naziv stavke u legendi dijagrama moguće je aktivirati ili deaktivirati prikaz pojedine grupe morskih organizama.

Nakon porasta u razdoblju 2012.-2014. godine te maksimumom od 72 ooo tona u 2014. godini, iskrcaj male plave ribe u kontinuiranom je padu te je 2018. stabiliziran na 63 000 tona.