Ribolovni dani po segmentu ribarske flote u 2018. godini

U 2017. godini 6059 aktivna plovila ribarske flote Republike Hrvatske ostvarila su 213 507 ribolovnih dana te 249 280 dana na moru, što je povećanje od 3,8% u ribolovnih danima u odnosu na prethodnu godinu, odnosno povećanje od 5,4% u danima na moru.

U prosjeku je svako ribarsko plovilo ostvarilo približno 27 ribolovnih dana godišnje, odnosno 32 dana na moru, no obzirom na heterogenost ribarske flote i velik broj plovila u segmentu malog priobalnog ribolova, preciznije pokazatelje dat će pregled po segmentu flote.

Najveći broj ribolovnih dana te dana na moru ostvaren je u segmentu Plovila s mrežama stajaćicama 6-<12 m te Plovila s mrežama stajaćicama <6 m, što proizlazi iz velikog broja plovila u segmentu.

U prosjeku, prema broju ribolovnih dana, najaktivniji su segmenti Pridnenih koćarica i/ili plovila s pridnenom potegačom 12-<18 te 18-<24 m te plivaričari 18-<24 s preko 200 ribolovnih dana u godini.