Izvještaj o proizvodnji u akvakulturi

MORSKA AKVAKULTURA

U RH marikultura uključuje uzgoj bijele ribe, plave ribe (tuna) i školjkaša. Najznačajnije vrste riba u uzgoju su lubin (Dicentrarchus labrax), komarča (Sparus aurata) i atlantska plavoperajna tuna (Tunnus thynnus), a školjkaša dagnja (Mytilus galoprovincialis) i kamenica (Ostrea edulis).
Ukupna proizvodnja u marikulturi u 2018. godini iznosi 16 782 tone.

Proizvodnja u marikulturi RH (u tonama) za razdoblje 2014.-2018. godine:

SLATKOVODNA AKVAKULTURA 

Uzgoj slatkovodnih vrsta riba obavlja se u RH na dva načina, kao uzgoj toplovodnih (ciprinidnih, šaranskih) i uzgoj hladnovodnih (salmonidnih, pastrvskih) vrsta. Najznačajnije vrste u slatkovodnoj akvakulturi su šaran (Cyprinus carpio) i kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss).
Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2018. godini iznosi 2 899 tona.

Proizvodnja u slatkovodnoj akvakulturi RH (u tonama) za razdoblje 2014.-2018. godine: