Novosti

Ekonomsko izvješće o ribarstvu Europske unije u 2021. godini

Europska komisija objavila je Ekonomsko izvješće o ribarstvu Europske unije u 2021. godini. Izvješće sadrži nacionalna poglavlja za svaku državu članicu Europske unije i regionalna poglavlja s osnovnim podacima o profitabilnosti ribarske flote. Izvješće sastavlja Znanstveni, tehnički i ekonomski odbor za ribarstvo (STECF) na temelju socio-ekonomskih i tehničkih podataka za razdoblje od 2008.-2020. godine, koje […]

Godišnji izvještaj o ribarskoj floti Republike Hrvatske za 2020. godinu

Godišnje izvješće Republike Hrvatske o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti za 2020. godinu dostavljeno je Europskoj komisiji sukladno čl. 22. Uredbe (EU) 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Izvješće se Europskoj komisiji dostavlja na engleskom jeziku te sadrži opis ribolovne flote Republike Hrvatske i analizu utjecaja ribolovne flote na resurse […]

Podaci o ribarstvu u 2018. godini

Državni zavod za statistiku objavio je u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, Upravom ribarstva, privremene statističke podatke o ribarstvu u 2018. godini.

Započela ekspedicija MEDITS

Znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo krenuli su 24. lipnja istraživačkim brodom BIOS DVA u koćarsku ekspediciju po Jadranu.